Coachiezz

Privacy statement

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Verwerkingsverantwoordelijke
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Coachiezz, gevestigd te Helmond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68127626.

Verwerken persoonsgegevens

– contactgegevens –
Door een formulier in te vullen en te verzenden op deze website, geef je mij jouw persoonlijke contactgegevens. Ik gebruik deze gegevens enkel om met jou in contact te treden en met je te communiceren. Ik gebruik jouw  gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien je mij op andere wijze jouw persoonlijke contactgegevens geeft, per email, telefoon of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hiervoor bepaald.

– overige persoonsgegevens –
Indien je een coachingstraject start bij Coachiezz, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht.

Zonder jouw toestemming deel ik gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.


Beveiliging
Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig bij mij zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens maak ik gebruik van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om de privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, heb ik met verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen. Jouw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven ik verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Bewaartermijnen
Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.

Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst jouw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van jouw coachingstraject bij Coachiezz zijn verzameld, waaronder contactgegevens, blijven gedurende de wettelijke termijn (15 jaar) bewaard en worden daarna verwijderd of vernietigd.

Indien geen coachingstraject bij Coachiezz is gestart, dan worden jouw contactgegevens 12 maanden na ontvangst verwijderd.

Het is mogelijk dat in een overeenkomst met betrekking tot specifieke gegevens een andere bewaartermijn is overeengekomen. Alsdan geldt deze overeengekomen bewaartermijn.

Rechten betrokkene
Ik respecteer jouw privacy rechten en zal er aan meewerken dat je de in de AVG aan jouw toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Indien je van jouw rechten gebruik wilt maken kunt je hierover contact met mij opnemen. Mijn contactgegevens staan op de Coachiezz website.